မိုနိုပိုလီ
1.1.0 for Android

App Name မိုနိုပိုလီ v1.1.0
Genre Board, Games
Size96.2 MB
Latest Version1.1.0
Get it On Google Play
Update2020-05-18
Rating8.9
Installs100,000+

Thông tin မိုနိုပိုလီ

မိုနိုပိုလီ

 
Game မိုနိုပိုလီ nằm trong danh mục Board
 

Giới thiệu မိုနိုပိုလီ

 
Miracle Dice – မိ#ႏ◌ိ◌#ပလ#ိ ီ ZingPlay
MiracleDice-မိ#ႏ◌ိ◌ပ# ိ#လီZingPlayဆ#ိသ+,ာ- အိမ္◌ျခံေ◌◌ျေမစ်း8ကက:င္◌း◌ႏ◌ွ◌ီ◌း◌ျမဳပ္◌ႏ◌ွ◌မံ ွ>မ်ားက#ိ
မဟာဗဟ် ဴ ာေ◌◌ျမာBကCာစဥ္◌းစားေ◌8တးေ◌တာ၍ကမာၻအထငေI ရနရာမ်ားကိ#ေ◌ရာင္◌း၀ယIစားၾေကသာ
ဂိမ္◌း◌ျဖစQည္။Tက်န္ေ◌တာ◌္တိ#က့စားေ◌နၾကV#ိးရာကစားနည္◌း◌ျဖစQည္◌မ့#ိႏ◌ိ◌ပ#ိ#လီကစားနည္◌း◌ႏ◌ွင္◌အ့တW
ေ◌မွာ◌္အံစာက#ိ ကစားရန္ အံစာႏ◌ွစံX◌#◌းသာလ#ိအပ္◌ျပီး အံစာမ်ားက#ိ ေ◌ခါကI ာ စတိ Z- >ပ:ာ-းြဖယ္ ခရီးစဥ္ က#ိ
စတင္◌ႏ◌ိ◌#င္◌ျပီး Tက်န္ေ◌တာ◌တ္ ိ# ရ့ ဲ ဆ့ ံ◌◌# း◌ျဖတ္◌ႏ◌ိ◌#င>,- ြစမ္◌းရ+Iိ> ကစားခံ◌#ေ◌ပၚမာွ ◌ျပသႏ◌ိ◌#ငာ,- ◌ျဖစ^ါသည္။
အထငရI ေ◌နရာတစ_>ခ်င္◌းစီေ◌ရာကX ိ>င္◌း စီးြပားေ◌ရးအြခင◌္ ေ့ အရး ◌ျဖစQည◌္ ့ေ◌ရာင္◌း၀ယ္◌ႏ◌ိ◌#`ငင_ ္◌◌့ ႏ◌ွင္◌
က#ိယ^>◌ိင္◌ျမိ`့Vဳာတည္ေ◌ဆာက္◌ႏ◌ိ◌#`ငင_္◌က့#ိရရွမိွာ◌ျဖစ^ါသည္။MiracleDice-မ#ိႏ◌ိ◌ပ##ိလီZingPlayရဲအ့ဓိက
ပန္◌းတ#ိေငတI ာ့ အဆင္◌◌့ ျမင္◌ ့ဇိမ_ံ အထငေI ရနရာမာ် းကိ# ပိ#ငcိ>င္◌ျပီး ◌ျပိငဳကd I စားသမားမ်ား ေ◌ဒ၀ါလီခံရသ+fထိ
မိမိတိ#ခ့ ်မ္◌းသာၾ8ကယ္၀မွgမာ် းကိ# အမ်ားဆံ◌#◌းပ#ိငcိ>ငန: ္◌ျဖစါ^ သည္။
MiracleDice-မ#ိႏ◌ိ◌ပ##ိလီZingPlayဂိမ္◌းကစား◌ျပီးေအကာင္◌းဆံ◌#◌းေ◌သာစိတZ->ပ:ာ-းြဖယ္

Chibi စတိ#င္◌ျဖင္◌ေ့ ◌ရးTဆဲထားေ◌သာ ေ◌အာင္◌ျမင္ေ◌ၾကာ◌္ၾကားေ◌သာပ#ဂိၢဳလာ,် းထဲမွ မိမိၾကကိ ဳ ္◌ႏ◌ွစQကာ:
အရ+fခ်င္◌း◌ႏ◌ွင္◌ ့ပ#ဂၢိ ဳလI ိ> ေ◌`Vးခယ် ္◌ႏ◌ိ◌#င္◌ျပီး Tက်န္ေ◌တာ◌္တ#ိ၏့ အရ+fခ်င္◌း◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌ပါင္◌းစပIာ ကမာၻပတ္◌ျပီး
ကမာၻတစ္၀န္◌းရွိ 8အjZိ>င္◌းဂိမ္◌းဘလီ lနာမ်ားႏ◌ွင္◌ ့ယွဥ◌္ ျပိငဳစI ားႏ◌◌ိ #ငာ,- ◌ျဖစ^ါသည္။
ေအ8တ့အၾကံ◌ဳမ်ားႏ◌ွင္◌အ့တWဘီလlနာသWေ◌ဌးၾကးီအျဖစ္ခံစားမွ>မ်ားကိ#ကစားခံ◌#ေ◌ပၚမွာခ်က_်င◌္းရယလW#ိက^ါ။
အထWးအခ်ကာ,် း။ ။
– 8အjZိ>င္◌းေ◌ပၚ8တင္ ကစားသမားမ်ားသည္ 3F (Fast – Fun – Free/ ◌ျမjနc ္ – ေ◌ပ်ာ◌ရ္ ႊင္ – အခမဲ့) ◌ႏ◌ွင္◌ ့ အတW ကစားႏ◌ိ◌Wင္◌ျခင္◌း◌ႏ◌ွင္◌ ့အျပjလf ွန္ တ#န္◌◌့ ျပန္◌ႏ◌ိ◌ငW ္◌ျခင္◌း။

– နာမ+oကီး ထငာ: းေ◌သာ Chibi စတ#ိင◌^ံ ရ# ိပ်,ားႏ◌ွင္◌အ့ တW အ8လန္ေ◌ကာင္◌းြမန္ေ◌သာ
အသံ◌ျပဳလ#ပ်_ကာ,် း◌ျဖင္◌တ့ ည္ေ◌ဆာကpား◌ျခင္◌း။
– ကမာၻ့ နာမ+oကီး အထငေI ရနရာမ်ားြစာပါ၀င္◌ျခင္◌း။
– ပ#ိမိ# ေ◌ကာင္◌းြမန အမး် အိ ဳ စားစံ◌#လင္ေ◌သာ အစံ ားမ်ားြစာ ေ◌`Vးခ်ယ္◌ႏ◌ိ◌#င္◌ျခင္◌း။
၍္
**မွတ_်က*္ * ကစားသWမာ် းအ8တက္ ခံစားမွ> အစစမf ွjာ်, းကိ# ရရွေိ ◌စရန္ ရB+:ယ္◌ျပီး
Miracle Dice – မိ#ႏ◌ိ◌ပ# ိ#လီ ZingPlay ဂိမ◌္ းကိ# မိ#ဘိ#င္◌းဖ#န◌္ းေ◌ပၚမွာသာေ◌ထာက^ံေ့ ◌ပးထား◌ျပီး အငာX နက္◌ႏ◌ွင္◌
့ ့
ေ◌ဆာက့ စားႏ◌ိ◌င# ာ,- ◌ျဖစ^ါသည္။
MiracleDice-မိ#ႏ◌ိ◌ပ# ိ#လီZingPlay၏ေ◌နာကcံ◌#◌းသတင္◌းအခ်ကfလက,်ားကိ#သိရွိရန္◌ႏ◌ွင္◌
ပါ၀င္ေ◌8ဆးေ◌◌ႏြ◌◌း◌ႏ◌ိ◌#ငန: ္ ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ Facebook Page ◌ႏ◌ွင္◌ ့Website တိ#မ့ ွာ
၀င္ေ◌ရာက^ါ၀င္◌ႏ◌ိ◌#ငါ^ တယ_င။q်
1. Access to Photos, Media, and Files (READ_EXTERNAL_STORAGE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE) Allows you to store your settings and avatars on an SD card in order to free storage space on your device.

2. READ_PHONE_STATE: This is required to identify device specific issues and improve performance

3. GET_ACCOUNTS: Only used if you want to log in or defy your friends via Google +

Privacy policy: https://privacy.zingplay.com/
Miracle Dice – # ◌ Game ◌ # # similar ZingPlay
# # MiracleDice- ◌ Game ◌ Game # # ZingPlay Game +, etc. – ◌ ခြံေ ◌◌ ဈး 8: ◌ ◌ ◌ ◌ other similar ◌ ◌ ◌ covered ◌ two ◌ legitimately put > # Game
Great Ba ဟျူာေ ◌◌ focuses on a B C Page ◌ ◌8 တး ◌ the world. From the saltwater I Nara # ◌ Color ◌ I eat right
Roles in writing ◌ ◌ Q .T left ◌ ◌ # judge ◌ V # ိး sediment ◌ ◌ Q # ◌ low-shaped ◌ Game play ◌ # Game # sediment ◌ ◌ ◌ Someone want ◌ tomorrow W
How ◌ ◌ study is fit to play # Slick ◌ two standard X◌ # ◌ # Game # messages ◌ study ိေ ◌ I paid Z->: Remove the world-church tour # Slick
Start ◌ ◌ Game ◌ # rest ◌ T ◌ contain ◌ Game # ◌◌ # ◌ ◌ ◌ Game ◌ #> – pay to play Sam ◌ + I-shaped> ◌ # ◌ Pop slide show ◌ ◌ Game ◌ # Ad-◌ ^ Wah.
I want ◌ Nara _> ◌ စီေ ◌ X-shaped ◌ church Popa ◌ political subject ◌ lady ◌ Advocacy Q ◌ ◌ Color buy ◌ ◌ ◌ Game ◌ # `_ ◌◌ ◌ Someone want ◌
# Second ^> ◌ ိင် ◌ panic `V ုာ ◌ building ◌ ◌ Game ◌ #` _ ◌ judge # Slick မှိာ ◌ # ^ Wah .MiracleDice- Game ◌ Game ◌ ## Game ZingPlay tomorrow CORE
Pan ◌ #-shaped saltwater I recovery seen ◌◌ ◌ tower _ ° saltwater I closed Nara Lucius # #> c-shaped ◌ ◌ dive ပြိ advocates d I ◌ 0 Wah Li + f
# Width ◌ barely out of 8 g of the # # hair ◌ ◌ းပ #-shaped c-shaped>: ◌ စါ ^.
MiracleDice- # Slick ◌ Game ◌ ## Game ZingPlay roles in writing and playing ◌ elections ◌ ◌ hair ◌ # ◌ ◌ heart Z->: Remove the world – church
s
Chibi # ◌ ◌ certainly lady ◌ flagship T ◌ သာေ ◌ farther see ◌ ◌ ◌ ◌ # objects from Angola, ◌ ◌ element Q:
+ F ◌ ◌ ◌ Someone want no ◌ # Goh I-shaped> sister-in-law ◌`V ◌ ◌ Game ◌ # rest ◌ T ◌ ◌ # Slick + f ◌ ◌ ◌ Someone want ◌ ◌ formation ◌ I but world ◌
The worldwide burden ◌ 8 jZ Game> ◌ roles in writing ◌ l ◌ Someone want ◌ ယှဥ ◌ dive ပြိ Q. I ◌◌ Game # Ad-◌ ^ Wah.
 8 ◌ recommended in our previous ◌ Someone want ◌ tomorrow W l W ◌ From the experience as ဌး> # # ◌ ◌ substantial cost _ ◌ ^ W #-shaped slide.
 W. .
– 8 jZ Game> ◌ Players ◌ 8 3F (Fast – Fun – Free / ◌ Emerald j c ◌ flurry ◌ ွှင်-free) ◌ ◌ Someone want to play ◌ W ◌ Game ◌ W ◌ mosquito ◌ ◌ ◌ Someone want ◌ estimated j f # ◌◌ ◌ ◌ Game ◌ W ◌ ◌ mosquitoes.

Key-name + o Ad: ◌ Chibi # Game # ◌ ^ °-shaped, measured by ◌ Someone want ◌ tomorrow Alan W 8 elections ◌ ◌ church members ◌
◌ # _ ◌ YouTube ◌ certainly ◌ Q. p ◌ ◌ mosquitoes.
World + o keys nicely saltwater I Nara include church ◌ ◌ mosquitoes.
# – # Game elections ◌ ◌ if the draft standards are ◌ # ◌ loyal စာံး church စာေ ◌`V Rachel ◌ ◌ Game ◌ # ◌ ◌ mosquitoes.
.
 ** _ * * play via W 8 calm feeling> f j # From the right, honorable ◌ B +: ◌
 Miracle Dice – # ◌ Game ◌ # Game # ZingPlay Gates ◌ of the # # # # ◌ ◌ ◌ pop Wah သာေ ◌ eternal ^ ံေ့ ◌ recommendation ◌ black Ad X ◌ ◌ Someone want ◌
s
 How ◌ judge ◌ Game # ◌ several ◌ ^ Wah.
# # MiracleDice- ◌ Game ◌ Game # ZingPlay ◌ c ° ◌ # ◌ ◌ f, is liable for Lucius # ◌ ◌ Someone want ◌
Included ◌8 N ◌◌ manna ◌◌ ◌ ◌ Game ◌ #: ◌ Perez ◌ ◌ page ◌ ◌ Someone want ◌ Website # မှ့ etc.
Incoming ◌ ^ Wah ◌ ◌ Game ◌ # ^ _ .q
1. Access to Photos, Media, and Files (READ_EXTERNAL_STORAGE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE) Allows you to store your settings and avatars on an SD card in order to free storage space on your device.

2. READ_PHONE_STATE: This is required to identify device specific issues and improve performance

3. GET_ACCOUNTS: Only used if you want to log in or defy your friends via Google +

Privacy policy: https://privacy.zingplay.com/
Welcome to Miracle Dice – မိုနိုပိုလီ – ZingPlay!
 

Download APK

 
Tải APK (96.2 MB)

Tương tự မိုနိုပိုလီ

Bouncemasters!

Bouncemasters! 1.1.5

Version 1.1.5

Developer

Uploaded 2019-10-25

Filesize 87.4 MB

Home Design : Caribbean Life

Home Design : Caribbean Life 1.3.27

Version 1.3.27

Developer

Uploaded 2020-05-24

Filesize 59.5 MB

Chachi – Juego Realidad Aumentada. Premios diarios 3.4.1 APK

Chachi - Juego Realidad Aumentada. Premios diarios 3.4.1

Version 3.4.1

Developer

Uploaded 2018-10-26

Filesize 55.8 MB

Watermelon Merge – Make big Watermelon

Watermelon Merge - Make big Watermelon 1.1

Version 1.1

Developer

Uploaded 2021-03-22

Filesize 18.2 MB

Penguin Run

Penguin Run 1.6.2

Version 1.6.2

Developer

Uploaded 2020-04-30

Filesize 23.4 MB

Dark Sword 2

Dark Sword 2 1.1.3

Version 1.1.3

Developer

Uploaded 2020-03-06

Filesize 85.0 MB