Thông tin 번개장터

Full Name 번개장터
Nhà phát triển
Thể loại Apps, Shopping
Kích thước 22.4 MB
Lượt cài đặt 10,000,000+
Phiên bản 6.2.0
Yêu cầu Android 4.4+
Cập nhật 2020-04-29


번개장터

 
Ứng dụng 번개장터 nằm trong danh mục Shopping
 

Giới thiệu 번개장터

 
사기 걱정 없는 안전거래, 번개페이
• 거래완료까지 안전하게 결제금액을 보관
• 신용카드, 가상계좌 등 모든 결제수단 지원
• 계좌번호 등 개인 정보 노출 없는 안전거래
• 판매자 수수료 무료

상품 거래의 시작과 끝, 번개톡
• 개인간 거래에 최적화된 번개장터 앱 전용 채팅 서비스
• 빠른 거래를 돕는 실시간 알림 기능
• 배송정보, 계좌번호 등 거래에 필요한 정보를 편리하게 공유

택배까지, 앱에서 편리하게 해결
• 앱에서 방문택배, 편의점택배를 손쉽게 신청
• 터치 한 번으로 운송장번호를 구매자와 공유
• 앱에서 발송 내역까지 편리하게 조회 가능

사기 방지를 위한 4가지, 안전거래 시스템
• 판매자 본인 인증 의무화
• 경찰청X더치트X번개장터 사기 계좌 조회 서비스
• 공정한 거래문화를 위한 4진 아웃제 운영
• 국내 중고거래 서비스 중 최다 거래 후기 보유

중고거래를 편리하고 재미있게, 번개장터
• 모바일 최대 중고거래 앱, 최다 상품 보유
• 팔로잉: 팔로잉 상점의 최신 상품 손쉽게 확인
• 추천: 매일 업데이트 되는 인기 상점 둘러보기

앱 하나로 끝내는 중고거래, 번개장터
• 휴대폰번호 또는 SNS 계정으로 쉬운 가입
• 언제 어디서든 앱으로 편리하게 상품 촬영, 등록
• 채팅, 거래, 배송까지 중고거래에 필요한 모든 서비스를 앱 하나로

■ 번개장터 앱 이용을 위한 권한 및 목적 안내
• 카메라/앨범(선택): 상품 및 후기등록, 번개톡에서 사진 전송
• 마이크(선택): 번개톡에서 동영상 촬영 시 음성 녹음
• 연락처(선택): 캐시센터에서 광고 포인트 획득
• 위치정보(선택): 지역별 상품검색, 지역인증
• 저장소(선택): 사진 편집 및 저장

■ 번개장터에 대해 더 알고 싶다면?
• 웹사이트: m.bunjang.co.kr

■ 고객센터
• 번개장터 앱 > 설정 > 1:1 상담하기
• 평일 기준 24시간 이내 답변

■ 참고사항
안드로이드 6.0 미만 버전의 스마트폰을 이용하는 경우 번개장터 선택적 접근 권한에 대해 사용자가 선택적으로 동의하거나 철회할 수 없는 문제가 있습니다. 선택적 접근 권한을 선택하기 위해서 안드로이드 버전을 6.0 이상으로 업그레이드 하시길 권장 드립니다. 안드로이드 버전 업그레이드를 하더라도 기존 앱에서의 접근 권한은 변경되지 않으므로, 기 사용자께서는 앱 재 설치 후 권한을 선택하실 수 있는 점 양해 부탁 드립니다.
—-
개발자 연락처 :
help@quicket.co.kr
Safe transaction without worry of fraud, Lightning Pay
• Secure payment amount until transaction is completed
• Supports all payment methods such as credit cards and virtual accounts
• Safe transactions without revealing personal information such as account numbers
• Seller fee free

Beginning and end of product trading, Lightning Talk
• Chat service dedicated to Lightning Market app optimized for individual transactions
• Real-time alerts to help you deal faster
• Conveniently share information required for transactions such as delivery information and account number

Easy to solve in the app, even by courier
• Easily apply for home delivery and convenience store delivery in the app
• Share waybill numbers with buyers with one touch
• Convenient inquiry from app to shipping history

Four anti-fraud security systems
• Seller authentication required
• Police Agency X Dutch X Lightning Market fraud account inquiry service
• Operate a quaternary out system for a fair trade culture
• The largest number of transaction reviews among used transaction services in Korea

Convenient and fun for used transactions, lightning market
• Mobile’s largest used trading app with the largest number of products
• Following: Easily check the latest products from the following stores
• Recommendation: Browse popular stores that are updated daily

Used transactions ending with one app, Lightning Market
• Easy sign-up with mobile phone number or SNS account
• Convenient product shooting and registration with the app anytime, anywhere
• All services required for used transactions, including chat, transaction, and delivery, in one app

■ Guide to permissions and purposes for using the Lightning Market app
• Camera / Album (optional): product and late registration, photo transfer from Lightning Talk
• Microphone (optional): Voice recording when shooting video in Lightning Talk
• Contact (optional): Get advertising points at Cash Center
• Location information (optional): product search by region, regional certification
• Storage (optional): Edit and save photos

■ Want to know more about Lightning Market?
• Website: m.bunjang.co.kr

■ Customer Center
• Lightning Market App> Settings> 1: 1 Consultation
• Reply within 24 hours on weekdays

■ Notes
When using a smartphone version of Android 6.0 or lower, there is a problem that the user can not selectively agree or revoke the selective access to the Lightning Market. We recommend that you upgrade your Android version to 6.0 or higher to select optional access rights. Please note that even if the Android version is upgraded, the access permission from the existing app will not be changed, so existing users can select the permission after re-installing the app.

* 메인 메뉴를 개편하였습니다. 대표 메뉴에 쉽게 접근하고 인기 상점을 더 빠르게 둘러볼 수 있습니다.
* 고객센터를 통해 요청하신 버그들을 수정하였습니다. 앱 사용성 개선을 위해 지속 노력하겠습니다.
 

Download APK

 
Tải APK

FAQ Download

번개장터 có an toàn không?

Game 번개장터 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 번개장터 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI). Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 번개장터 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Tương tự 번개장터

Purplle: Beauty Shopping App. Buy Cosmetics Online

Purplle: Beauty Shopping App. Buy Cosmetics Online 2.0.26

Version 2.0.26

Developer Purplle.com

Uploaded 24-08-2020

Filesize 27.7 MB

Anime Wallpaper

Anime Wallpaper 2.0

Version 2.0

Developer IM.Studio

Uploaded 26-02-2020

Filesize 5.1 MB

Helicopter Games Simulator : Indian Air Force Game

Helicopter Games Simulator : Indian Air Force Game 2.7

Version 2.7

Developer ALP GAMES

Uploaded 02-08-2020

Filesize 65.0 MB

OLX.ro

OLX.ro 5.13.6

Version 5.13.6

Developer OLX Group

Uploaded 25-08-2020

Filesize 14.1 MB

Clash Maps

Clash Maps 1.0.12

Version 1.0.12

Developer SensSoft

Uploaded 21-05-2020

Filesize 29.6 MB

Vay Online – Vay Nhanh Với CMND và ATM

Vay Online - Vay Nhanh Với CMND và ATM

Version

Developer

Uploaded 26-05-2020

Filesize