Thông tin 소리바다 - Soribada

Full Name 소리바다 - Soribada
Nhà phát triển
Thể loại Games, Music & Audio
Kích thước 29.0 MB
Lượt cài đặt 1,000,000+
Phiên bản
Yêu cầu Android 4.0.3+
Cập nhật

소리바다 – Soribada APK

– 더 간편해지고 편의성을 UP한 “홈 메뉴”
– 내 기분에 맞게 태그를 선택하는 “테마음악”
– 당신을 위한 맞춤형 추천음악 “For You“
– 나를 위한 뮤직 스토리 “내음악”

[소리바다의 주요 기능]▶ 10분마다 업데이트되는 소리바다 실시간차트!
▶ 1,000만 곡 이상의 소리바다 음원을 마음껏 검색할 수 있어요.
▶ 청취패턴을 분석해주는 새로운 음악추천 알고리즘 ‘For You’를 경험해 보세요!
▶ 곡명 옆에 ‘파도’ 버튼을 누르면 비슷한 음악 20곡을 바로 찾아내지요.
▶ 소리바다 DJ가 한땀 한땀 선정한 플레이리스트는 기본 제공!
▶ 나만의 플레이리스트를 만들고 카카오톡, 카카오스토리, 페이스북에 공유 가능!
▶ ‘최근 들은 곡’, ‘많이 들은 곡‘, ‘좋아하는 곡’을 바로 재생할 수 있어요.
▶ 좋아하는 아티스트, 친구들을 팔로우하고 마음을 표현해 보세요.
▶ 카카오톡, 페이스북 ID로 로그인도 간편하게 하세요.

* 유료 서비스 약관 : http://m.soribada.com/member/pay?soriapp=
* 개인정보취급방침 : http://m.soribada.com/member/personal?soriapp=/

* 서비스 이용 중 궁금하신 점은 소리바다 앱 내 이용문의 또는 고객센터로 문의 부탁드립니다.
– 소리바다 고객센터 : 1577 – 7334

* 소리바다의 다양한 음악 정보와 깜짝 이벤트를 만나는 또 다른 방법!
– 공식 블로그 : http://blog.naver.com/soribada007
– 공식 페이스북 : https://www.facebook.com/soribada

[소리바다 사용을 위해 필요한 접근 권한 안내]

1. 전화 (필수)
– 재생 중 전화 상태 체크, 휴대폰 번호로 로그인
2. 저장공간 (필수)
– 음악 콘텐츠(이미지, 음원 파일 등)의 저장 및 디바이스 음악의 재생

* 안드로이드 6.0 미만 버전의 스마트폰을 이용하는 경우에는 선택적 접근 권한 동의가 불가능합니다. 디바이스의 소프트웨어 버전을 업그레이드 후, 이용해주시기 바랍니다.
—-
개발자 연락처 :
* 주소: 서울특별시 강남구 언주로 617 4~5층
* 연락처: 1577-7334
– One becomes easier UP convenience “Home Menu”
– to select a tag to fit my mood, “Theme Music”
– personalized recommendations for your music, “For You”
– Music story for me, “My Music”

Main features of Soribada]▶ Soribada real-time charts that are updated every 10 minutes!
▶ Soribada the source of more than 1,000 ten thousand I can freely search.
▶ Experience a new music recommendation algorithms that analyze your listening patterns ‘For You’!
▶ I pressed within a ‘wave’ button next to a song to find similar music 20 immediately.
▶ The stitch stitch selection Soribada DJ playlist is built!
▶ create your own playlist KakaoTalk, cacao story, share on Facebook!
▶ I can just play the ‘Last Song are’ ‘a lot of songs are’ ‘favorite songs.
▶ Follow your favorite artists and friends to try and express your mind.
▶ Please also easily log in as Kakao Talk, Facebook ID.

* Pay Terms of Service: http://m.soribada.com/member/pay?soriapp=
* Privacy: http://m.soribada.com/member/personal?soriapp=/
 
* If you have any questions that are of service please contact Soribada app using my contact or customer service center.
  – Soribada Customer Center: 1577-7334

* Soribada variety of music information and another way of seeing surprises!
  – Official Blog: http://blog.naver.com/soribada007
  – Official Facebook: https://www.facebook.com/soribada

– access rights guidance for use Soribada]

1. Telephone (required)
– During playback, the phone status check, sign in with your phone number
2. The storage space (required)
Play the storage device and the music of music content (images, sound files, etc.)

* If you use a smartphone under Android 6.0 version, you will not be selective access permission. After upgrading the software version of the device, please use.
[3.9 업데이트 사항]– 라디오 채널 추가
– 320kbps 스트리밍 추가
– 서비스 안정화 및 UI 개선
– 그 외 눈에 보이지 않는 버그를 잡았어요.

불편하거나 원하는 점이 있으시면 언제든 말씀해주세요~
항상 더 좋아지는 소리바다가 되겠습니다.

FAQ Download

소리바다 - Soribada có an toàn không?

Game 소리바다 - Soribada bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 소리바다 - Soribada là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI). Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 소리바다 - Soribada Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Tương tự 소리바다 - Soribada

Shifu Plugo

Shifu Plugo 66

Version 66

Developer MobilizAR

Update 07-06-2020

Filesize 111.1 MB

Heroes Legend – Epic Fantasy RPG

Heroes Legend - Epic Fantasy RPG 2.1.6

Version 2.1.6

Developer Mgif Studio

Update 20-06-2020

Filesize

Planet Bomber!

Planet Bomber! 4.8.1

Version 4.8.1

Developer VOODOO

Update 15-03-2020

Filesize 50.7 MB

Star Fashion Designer

Star Fashion Designer 2.2

Version 2.2

Developer Games2win.com

Update 30-04-2019

Filesize 65.0 MB

Car Racing Game : Real Formula Racing Motorsport

Car Racing Game : Real Formula Racing Motorsport 1.8

Version 1.8

Developer Game Bunch

Update 29-05-2020

Filesize 55.5 MB

Baseball Boy! 1.7.1 APK

Baseball Boy! 1.7.1

Version 1.7.1

Developer VOODOO

Update 01-06-2018

Filesize 77.7 MB