Thông tin 초시공전기

Full Name초시공전기
Nhà phát triển
Thể loạiGame Hành Động, Games
Kích thước50.2 MB
Lượt cài đặt50,000+
Phiên bản1.2.103
Yêu cầuAndroid 4.1+
Cập nhật2018-12-04


초시공전기 1.2.103 APK

[공식카페 링크]https://cafe.naver.com/chosigong
→ 다양한 이벤트와 새소식 등의
초시공전기의 모든 것을 공식카페에서 확인할 수 있습니다.

■ 시공을 뛰어넘는 영웅 육성 시스템
– 수집할수록 더욱 강해진다! 다양하고 매력적인 60여종의 개성 넘치는 영웅!
– 확률따위 필요없다! 고유 스킬 및 스킬 업그레이드 시스템!
– 강력한 스킬과 외형변경! 각성시스템으로 최강의 영웅을 육성하자!

■ 실시간으로 즐기는 아드레날린 뿜뿜! 전투 시스템
– 게임속 영웅이 내가 된다! 내 손동작으로 스킬 사용! 스와이프 시스템!
– RPG에 전략을 접목하다! 전략적 영웅 배치와 3명의 팀 태그 시스템!
– 오락실의 향수를 느끼다! 화려한 스킬 연출과 찰진 타격감!

■ 시공간의 최강자가 되다! PVP 시스템
– 진형배치와 전술로 승부하라! 결투장 시스템!
– 서버를 나누는 시대는 지났다! 최고의 강자를 선별하는 정상대결!
– 최강의 길드는 누구인가! 길드전 시스템!

■ 알차게 구성된 탄탄한 콘텐츠
– 게임에서 한 편의 영화를 보다! 짜임새 있게 구성된 스토리 모드!
– 한계에 도전하라! 끝없이 솟아오른 무한의 탑 시스템!

■ 휴대기기 앱 접근권한 안내
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[선택적 접근권한]• ACCESS_FINE_LOCATION
유저 위치정보 통계에 사용됩니다.

[필수적 접근권한]• READ_EXTERNAL_STORAGE
게임 초기화 및 데이터 저장에 사용됩니다.
• WRITE_EXTERNAL_STORAGE-
게임 초기화 및 데이터 저장에 사용됩니다.

■ 접근권한 철회방법
– 운영체제 6.0 이상 : 설정 > 어플리케이션 관리자 > 앱 선택 > 권한 > 접근권한 철회 가능
– 운영체제 6.0 미만 : 접근권한 철회가 불가능하므로, 앱 삭제로 철회 가능

[고객센터 E-mail]csgong@egls.kr
—-
개발자 연락처 :
+82264198882
[Official Cafe Links]https://cafe.naver.com/chosigong
→ Various events and news
   You can see all of the superstructure electricity in official cafe.
   
■ Hero development system beyond construction
– The more you collect, the stronger it becomes! There are over 60 different and charming heroes!
– No need for probability! Unique Skills and Skill Upgrade System!
– Powerful skill and appearance change! Let’s nurture the strongest hero with awakening system!

■ Adrenaline spouting in real time! Combat system
– I am the hero in the game! Use my skill as a hand gesture! Swipe system!
– Combine strategy with RPG! Strategic hero placement and 3 team tag system!
– Feel the nostalgia of the game room! Gorgeous skills and striking sensation!

■ Become the strongest in time and space! PVP system
– Fight with formation and tactics! Dueling system!
– The age of sharing servers is gone! The top confrontation that selects the best stronger!
– Who is the strongest guild? Guild I system!

■ Strongly structured content
– Watch one movie in the game! A structured story mode!
– Challenge the limits! Infinite tower system that rose up endlessly!

■ Instructions for accessing mobile device apps
When you use the app, you are requesting access to provide the following services.

[Optional Access Rights]• ACCESS_FINE_LOCATION
Used for user location information statistics.

[Essential Access Rights]• READ_EXTERNAL_STORAGE
Used for game initialization and data storage.
• WRITE_EXTERNAL_STORAGE-
Used for game initialization and data storage.

■ How to withdraw the access right
– Operating system 6.0 or later: Settings> Application manager> Select app> Permission> Can revoke access right
– Operating system under 6.0: Since it is not possible to revoke the access right, it can be withdrawn by deleting the app

[Customer Center E-mail]csgong@egls.kr

FAQ Download

초시공전기 có an toàn không?

Game 초시공전기 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 초시공전기 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI)Nhấn vào Install » Chọn: 초시공전기Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Tương tự 초시공전기

Color by Letter – Sewing game  Cross stitch

Color by Letter - Sewing game Cross stitch 1.0.20

Version 1.0.20

Developer Color Apps For Free

Uploaded 29-06-2020

Filesize 26.4 MB

MilkChoco – Online FPS 1.8.0 APK

MilkChoco - Online FPS 1.8.0

Version 1.8.0

Developer GameParadiso

Uploaded 20-12-2018

Filesize 40.1 MB

Sức khỏe Việt Nam

Sức khỏe Việt Nam 1.0.5

Version 1.0.5

Developer Viettel Business Solutions Corporation

Uploaded 26-02-2020

Filesize 2.8 MB

Rusted Warfare – Demo

Rusted Warfare - Demo 1.13.3(b)

Version 1.13.3(b)

Developer Corroding games

Uploaded 04-05-2020

Filesize 23.0 MB

Garena 傳說對決:性能優化版本

Garena 傳說對決:性能優化版本 1.31.1.1

Version 1.31.1.1

Developer Garena Games Online

Uploaded 19-12-2019

Filesize 1.3 GB

Gacha Studio (Anime Dress Up)  APK

Gacha Studio (Anime Dress Up)

Version

Developer

Uploaded 09-06-2018

Filesize 55.6 MB