Thông tin 충서지방회

Full Name 충서지방회
Nhà phát triển
Thể loại Apps, Communication
Kích thước
Lượt cài đặt 50+
Phiên bản 1.140
Yêu cầu 2.2 and up
Cập nhật 2017-05-24

충서지방회 1.140 APK

할렐루야!!
그리스도의 사랑으로 문안드립니다.

지금까지 충서지방회를
은혜롭게 세워주신 하나님께 감사드립니다.
2017년 지방회 모든교회가 은혜로운 교제를 이루어가며,
크게 부흥, 도약하는 한해가 되기를 기도합니다.
홈페이지가 새롭게 업데이트 되었습니다.
홈페이지를 통해서도 유익한 목회정보와 교제의 장이 될 수 있도록
관심가져 주시기를 부탁드립니다.

* 100% 연동형 앱 : 홈페이지에 등록된 내용, 게시물, 설교영상, 사진 등의 콘텐츠를 앱과 100% 연동하여 실시간으로 앱을 통해 확인할 수 있습니다.
* 푸쉬 알림메시지 자동발송: 홈페이지에 게시물, 사진, 동영상이 신규 등록 될 경우에 자동 알림 메시지를 받을 수 있습니다. 사용자가 원하는 게시판만 선택하여 수신이 가능하며, 전체 공지 발송도 가능합니다.
* 설교방송 시청 : 동영상 설교방송을 앱에서 시청이 가능하며, 다운로드 가능한 동영상의 경우 WiFi 지역에서 다운받아 네트워크 연결 없이도 시청이 가능합니다. ( 동영상 시청시 WiFi 지역이 아닌경우 데이터 수신료가 발생될 수 있습니다. )
* 게시물, 사진 등록 : 글쓰기가 가능한 게시판과 앨범에서는 앱에서 직접 글등록 및 사진을 찍어서 바로 등록이 가능합니다.
* SNS연동 : 게시물 내용을 트위터, 페이스북 계정으로 로그인하여 공유할 수 있습니다.

동영상 데이터의 경우 WiFi 지역이 아닌 경우 통신사와 계약된 요금제에 따라 데이터 사용료가 부과될 수 있으므로 참고해 주시기 바랍니다.
동영상 콘텐츠는 지역, 네트워크환경(WiFi, 3G, 4G)에 따라 속도차가 있을 수 있습니다.
사진 업로드의 경우 단말기의 종류에 따라 업로드가 되지 않는 단말기도 있습니다.

교회사랑넷 앱 고객지원실 : 1661-9106
홈페이지 : http://www.church-love.net
Hallelujah!!
Greetings in the love of Christ.

So far, the association chungseo
Thank God graciously gave erected.
The 2017 All associational church gamyeo made the gracious fellowship,
The significant revival in prayer, to be a leap year.
The newly updated website.
To be the head of the information ministry and fellowship through the informative website
Please feel free to bring your attention.

* 100% linked apps: You can see through the information, posts, and video sermons, app with real-time content in conjunction with the app 100% of the photos on the website registration.
* Push notification messages sent automatically: You can receive automatic alerts when the two posts, photos, videos, registered in the new homepage. Select only the board you want to receive this possible, and even entire ships known.
* Sermon broadcasting: broadcasting sermons can watch the video in the app, and if the downloadable videos and download the WiFi area, you can watch without a network connection. (There is a data subscription may occur if a non-local WiFi when watching videos.)
* Posts, Photos Registration: In writing the available boards and albums can be registered directly by taking a picture directly from the app and post registration.
* SNS Sync: You can share log in to Twitter and Facebook accounts to post information.

In the case of video data, please refer because data charges may apply depending on your plan contract with the carrier is not a WiFi area.
Video content can be speed difference depending on the local network environment (WiFi, 3G, 4G).
If the photos uploaded are also not to upload, depending on the type of handset terminals.

Four churches Love app Customer Support: 1661-9106
Website: http://www.church-love.net
충서지방회 홈페이지 연동 앱

FAQ Download

충서지방회 có an toàn không?

Game 충서지방회 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 충서지방회 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI). Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 충서지방회 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Cách cài đặt APK MOD?

You can open a ZIP file directly from the ES File Explorer. Install APK file and do not run yet. Place the OBB Data in the /SDCARD/Android/obb/ file location and you are good to go Start the game again. Enjoy Example : If you have Call of Duty Mobile game and is installed in your external memory, then extract the OBB file to /SDCARD/Android/obb/com.activision.callofduty.shooter. Ensure that the OBB file (main.156.com.activision.callofduty.shooter.obb) sits within the com.activision.callofduty.shooter folder.

Tương tự 충서지방회

UC Browser Turbo- Fast Download, Secure, Ad Block

UC Browser Turbo- Fast Download, Secure, Ad Block 1.8.9.900

Version 1.8.9.900

Developer UCWeb Singapore Pte. Ltd.

Update 03-05-2020

Filesize 37.9 MB

CNBC: Breaking Business News & Live Market Data

CNBC: Breaking Business News & Live Market Data

Version

Developer

Update 23-05-2020

Filesize

Swile – The app dedicated to team life

Swile - The app dedicated to team life 3.27.0

Version 3.27.0

Developer Swile

Update 26-03-2021

Filesize 31.1 MB

Sad Wallpapers

Sad Wallpapers 3.2.1

Version 3.2.1

Developer soko Apps

Update 25-05-2020

Filesize 3.9 MB

4K Wallpapers – Auto Wallpaper Changer

4K Wallpapers - Auto Wallpaper Changer 1.6.6.2

Version 1.6.6.2

Developer HD Pro Walls

Update 29-02-2020

Filesize 4.9 MB

Gold Feather Launcher Theme 2.1 APK

Gold Feather Launcher Theme 2.1

Version 2.1

Developer CMM Launcher INC

Update 11-09-2018

Filesize 4.2 MB