Thông tin 타임커머스 티몬

타임커머스 티몬

 
Ứng dụng 타임커머스 티몬 nằm trong danh mục Shopping
 

Giới thiệu 타임커머스 티몬

 
◆ 매월 1일, 퍼스트데이
1원 상품부터 특급 브랜드상품까지

◆ 매주 월요일, 티몬데이
24시간 내내 30분마다 쏟아지는 쇼핑찬스

◆ 매주 금요일, 무료배송데이
전 상품 사용가능한 무료배송 쿠폰 지급

◆ 매월 2일, 리워드데이
2일 하루 동안, 구매 금액 별 리워드 제공

◆ 매월 4일, 사은품데이
4일 하루 동안, 사은품데이 상품 구매 시 사은품 증정

◆ 매일 밤 12시, 무한타임
무한한 기간 동안, 무한한 특가 옵션에 무한 수량 상품

◆ 밤낮 12시, 1212타임
하루 2번, 24시간 동안의 특가에 구매 적립 혜택

◆ 매일 아침 6시~10시, 모닝타임
매일 눈 뜨면 확인하는 특별한 가격

◆ 매일 저녁 6시~밤 10시, 나이트타임
매일 저녁 퇴근길에 확인하는 특별한 가격

◆ 매일 밤 10시~아침 6시, 심야타임
매일 밤 잠 들기 전 확인하는 특별한 가격

◆ 하루 5번 , 타임어택
아침 9시, 낮 12시, 3시, 저녁 6시, 밤 9시 한정수량의 가격

◆ 아침 10시부터 10분간만, 10분어택
단 10분, 한정수량의 득템 찬스

◆ 아침 9시부터 100초간만, 100초어택
단 100초, 역대급 초특가 한정수량

◆ 매일 오픈, 히트상품
가장 사랑 받은 엄선된 히트상품의 특별한 가격

◆ 매일 아침 11시~12시, 유아동타임
유아동 상품만 모아, 단 1시간 동안만 이 가격

◆ 매일 낮 1시~2시, 뷰티타임
예뻐지는 타임, 단 1시간 동안만 이 가격

◆ 매일 낮 2시~3시, 티켓타임
즐거움을 준비하는 시간, 단 1시간 동안만 이 가격

◆ 매일 낮 4시~5시, 간식타임
간식 먹는 시간, 단 1시간 동안만 이 가격

◆ 매일 저녁 8시~9시, 건강타임
88하게 건강 챙기는 시간, 단 1시간 동안만 이 가격

◆ 매일 밤 10시~11시, 디지털타임
편안해지는 시간, 단 1시간 동안만 이 가격

◆ 매일 밤 11시~12시, 패션타임
나를 꾸미는 시간, 단 1시간 동안만 이 가격

◆ 내 취향에 딱 맞는 쇼핑, For You
쇼핑 타입을 분석해 취향에 딱 맞는 쇼핑 컨텐츠를 추천 드려요

◆ 아울렛부터 백화점까지 내 손안에, 패션뷰티
이제 아울렛부터 백화점까지 손 안에서 펼쳐진다!

◆ 항공,숙박,액티비티를 한 번에, 티몬투어
항공권, 숙박,액티비티까지 전 세계는 할인 중!

◆ 방송 중 쏟아지는 LIVE혜택, TVON
LIVE방송으로 상품을 자세히 보고 혜택도 받는 동영상전용매장

◆ 티몬만의 더 큰 혜택, 티몬 슈퍼세이브
2% 적립과 전용 특가딜로 더 크게 돌려받는 티몬의 멤버십
◆ First day of every month
From 1-won products to premium brand products

◆ Every Monday, Timon Day
Shopping chance pouring every 30 minutes 24 hours a day

◆ Every Friday, free shipping day
Free shipping coupon available for all products

◆ 2nd of every month, Reward Day
Reward for each purchase amount for 2 days a day

◆ 4th of every month, Free Gift Day
For 4 days a day, you will receive a free gift when purchasing a free gift.

◆ Every night at 12:00, infinite time
For an infinite period of time, infinite quantity of products with infinite special options

◆ 12 o’clock day and night, 1212 time
2 times a day, 24 hours special offer for purchases

◆ Every morning from 6 to 10, morning time
Special price to check every day when you open your eyes

◆ Every night from 6pm to 10pm, nighttime
A special price to check on your way home from work every evening

◆ Every night from 10 a.m. to 6 a.m., midnight time
A special price to check every night before going to sleep

◆ 5 times a day, Time Attack
A limited amount of prices at 9 a.m., 12 a.m., 3 p.m., 6 p.m. and 9 p.m.

◆ Only 10 minutes from 10 am, 10 minutes attack
Only 10 minutes, limited amount of duct items

◆ 100 seconds attack from 9 am, only for 100 seconds
Only 100 seconds, a limited quantity of super special price

◆ Open daily, hit products
Special price of the most loved and carefully selected hit products

◆ Every morning from 11:00 to 12:00
Collect only children’s products, this price for only 1 hour

◆ Daytime 1 am to 2 pm, Beauty Time
Time to get pretty, this price only for 1 hour

◆ Daytime from 2 to 3, ticket time
Time to prepare for pleasure, this price for only 1 hour

◆ Daily 4 am-5pm, snack time
Time to eat snacks, this price only for 1 hour

◆ Every evening from 8:00 to 9:00, health time
88 healthy hours, this price for only 1 hour

◆ Every night from 10:00 to 11:00, digital time
Relaxing time, this price for only 1 hour

◆ Every night from 11:00 to 12:00, fashion time
Time to decorate me, this price for only 1 hour

◆ Shopping for your taste, For You
We analyze shopping types and recommend shopping content that suits your taste.

◆ From outlet to department store, in my hand, fashion beauty
Now from the outlet to the department store, it unfolds in your hand!

◆ Aviation, lodging, and activities at once, Timon Tour
Tickets, lodging, and activities are all around the world!

◆ LIVE benefits pouring during broadcasting, TVON
A video-only store where you can view products in detail and receive benefits through LIVE broadcasting

◆ T-Mon Super Save
Timon’s membership earns 2% and gets bigger with exclusive deals
■ 5.2.0.1 버전 업데이트
– 고객님의 소중한 의견을 모아 앱 안정성을 개선하였습니다.
– 보다 나은 앱 서비스를 제공할 수 있도록 고객님의 의견에 귀 기울여 더 발전하는 티몬이 되겠습니다. 감사합니다.
 

Download APK

 
Tải APK

App Name 타임커머스 티몬 v5.1.9
Genre Apps, Shopping
Size33.6 MB
Latest Version5.1.9
Get it On Google Play
Update2020-04-28
Rating2.0
Installs10,000,000+

Tương tự 타임커머스 티몬

Live Wallpapers HD & Backgrounds 4k/3D – WALLOOP™

Live Wallpapers HD & Backgrounds 4k/3D - WALLOOP™ 11.6

Version 11.6

Developer

Uploaded 2020-02-27

Filesize 4.7 MB

POPS Kids – Video App for Kids

POPS Kids - Video App for Kids 3.5.1

Version 3.5.1

Developer

Uploaded 2020-03-07

Filesize 58.0 MB

Super Manga

Super Manga 1.3

Version 1.3

Developer

Uploaded 2020-05-04

Filesize 4.6 MB

Phim 24 – Xem phim tong hop

Phim 24 - Xem phim tong hop 4.15

Version 4.15

Developer

Uploaded 2020-03-05

Filesize 9.4 MB

Infinite Wallpaper 4D – Super Slime Edition

Infinite Wallpaper 4D - Super Slime Edition 1.05

Version 1.05

Developer

Uploaded 2021-03-21

Filesize 45.3 MB

Google Voice

Google Voice 2020.16.307613855

Version 2020.16.307613855

Developer

Uploaded 2020-04-30

Filesize 26.1 MB