Thông tin Alchemy-나만의 실험실

Full Name Alchemy-나만의 실험실
Nhà phát triển
Thể loại Educational, Games
Kích thước 23.6 MB
Lượt cài đặt 1,000,000+
Phiên bản 5.5
Yêu cầu Android 2.3.4+
Cập nhật 2018-01-19


Alchemy-나만의 실험실

 
Game Alchemy-나만의 실험실 nằm trong danh mục Educational
 

Giới thiệu Alchemy-나만의 실험실

 
** 2018.01.13 업데이트 **
– 오류수정
** 2015.10.29. 업데이트 **
조합법이 20개밖에 추가가 안됐습니다.
갑자기 중요한 일이 생겨서 업데이트를 빠르게 마무리해서 죄송합니다ㅠ
제보 많이 많이 보내주세요! 언제부터인가.. 조합들이 조금씩
A + B 는 C가 C를 만들기 위해 A B를 한다기보다는 A + B를 알아야 C가 되는듯한..
C를 유추하기 힘든 조합법들이 많이 오더군요 ㅠㅠ
A와 B를 합친다! 라는 제보 부탁드립니당! ㅎ

정말 하루 종일 붙잡고 하고있습니다.. 개선할 점 아이디어들 전부 수정하면서 진행중이랍니다!!
최대한 오류를 잡고, 더 잡아서 좋은 어플이 되도록 노력하겠습니다!! 응원해 주시는분들 최고 +_+!

메일이 너무 많이 와서 업데이트가 매우 천천히 될 예정입니다.. 메일로만 벌써 아이디어가 1000개가 넘을듯

하네요.. 천천히 먼저 보내신 분 위주로 추가될 예정이오니… 너무 상심하지마세요 ㅠㅠ

PS. 팬분께서 네이버에 나만의 실험실 카페를 만들어 주셨네요! +_+ 저도 종종 들린답니다아..
너무 답답해서 모르시는분은 가입하셔도 괜찮을것 같아요!

최대한 개선해서 더 좋은 게임이 되도록 노력하겠습니다ㅠㅠ

당신의 상상속에서는 어떤 것들이 만들어 질까요?

하늘과 물이 합쳐지면 비가 내릴까?
사람과 총이 합쳐지면 군인이 될까?

이제 직접 실험해보세요

당신의 상상이 현실이 됩니다

-= 필수적 접근 권한에 대한 공지 =-
[ Wi-Fi 연결 정보]– 와이파이 연결을 우선으로 플레이 됩니다.
[사진/영상/파일]이메일을 통한 건의 발송을 위해 사용됩니다.
[기기 ID 및 통화 정보]사용자의 세이브, 공지사항 전달, 마케팅 활용 등으로 이용됩니다.
-= 선택적 접근 권한에 대한 공지 =-
없음
—-
개발자 연락처 :
벌브 커뮤니케이션스

070-7750-8976

서울시 서초구 서초동
** Updated 2018.01.13 **
– Error correction
** 2015.10.29. update **
There were only 20 combinations.
I am sorry to have finished the update so quickly that something important happened suddenly.
Please send a lot of feedback! Since when?
A + B does not need A B to make C, but rather A to C
There are a lot of combinations that are difficult to analogize to C.
Combine A and B! Please give me a tip! He

I am really holding on all day.
We will try to catch the error as much as possible and to catch more applications! The best people who support me + _ +!

The email will be too slow and the update will be very slow.

I am going to add it mainly to the person who sent it slowly first … Do not be too sad.

PS. Your fans have created your own lab cafe on Naver! + _ + I often hear it.
If you are so frustrated, you do not need to sign up!

We will try to make the game as much better as possible.

What will be made in your imagination?

Will it rain when the sky and the water get together?
Will a man and a gun be a soldier when combined?

Let’s try it now

Your imagination becomes a reality

– = Notification of mandatory access rights = –
[Wi-Fi connection information]– Wi-Fi connection plays first.
[Photo / Picture / File]It is used for sending out requests through e-mail.
[Device ID and call information]It is used for user’s saving, announcement delivery, marketing utilization.
– = Notification of selective access rights = –
none
 

Download APK

 
Tải APK (23.6 MB)

FAQ Download

Alchemy-나만의 실험실 có an toàn không?

Game Alchemy-나만의 실험실 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK Alchemy-나만의 실험실 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI). Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: Alchemy-나만의 실험실 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Tương tự Alchemy-나만의 실험실

Answer-Yaw Yazt

Answer-Yaw Yazt 1.0

Version 1.0

Developer MM IT Finders

Uploaded 27-08-2020

Filesize 18.1 MB

Project Open Auto City Beta 1.10 APK

Project Open Auto City Beta 1.10

Version 1.10

Developer CreativeLab Games

Uploaded 10-09-2018

Filesize 221.8 MB

World of Racing

World of Racing 0.09

Version 0.09

Developer Walter Game Studio

Uploaded 04-10-2020

Filesize 119.3 MB

من سيربح كرة القدم

من سيربح كرة القدم 6.0

Version 6.0

Developer WaWaLa

Uploaded 21-04-2020

Filesize 6.5 MB

Guide for HAGO game app – Let’s play with friends

Guide for HAGO game app - Let’s play with friends 1.0

Version 1.0

Developer TARTOUCHI

Uploaded 28-02-2020

Filesize 4.6 MB

Indian Train Traveller

Indian Train Traveller 1.0.5.2

Version 1.0.5.2

Developer Highbrow Interactive

Uploaded 12-01-2020

Filesize 73.7 MB