Thông tin Tử vi 2020 - Trọn đời - Chuyên sâu - Xem Tu Vi

Tử vi 2020 – Trọn đời – Chuyên sâu – Xem Tu Vi APK

Tử vi 2020 – Trọn đời – Chuyên sâu – Xem Tu Vi là ứng dụng cung cấp thông tin lá số tử vi của các tuổi theo năm Âm lịch. Nếu bạn không biết rõ năm sinh Âm lịch thì có phần tra cứu.

Tử vi 12 con giáp 2020 năm Canh Tý xem theo Can và Chi bao gồm

-Thập Can: Đinh, Nhâm, Quý, Giáp, Ất, Bính, Mậu, Kỷ, Canh và Tân.
-Thập Nhi Chi (12 con giáp): Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi.

Tính năng của Ứng dụng Xem Tử Vi Trọn Đời

* Tử vi 12 con giáp năm 2020 – Canh Tý: Thông tin chi tiết của mỗi con giáp như bản chất, bảng tương hợp tương khắc, sức khỏe, sự nghiệp, tình duyên
* Tử vi trọn đời 12 con giáp: Cung cấp cho bạn thông tin bình giải chi tiết về cuộc sống, tình duyên, gia đạo công danh, tuổi hợp làm ăn, lựa chọn vợ chồng, ngày giờ xuất hành hợp nhất, diễn tiến từng năm…
*tu vi 2020 được cập nhật chi tiết, chuẩn xác theo phân tích lá số tử vi của từng can chi, theo từng tuổi ứng với năm Canh Tý 2020
* Tra cứu: năm sinh âm – dương, tra cứu Tử vi hàng ngày; tử vi hôm nay
*Tử vi 12 cung hoàng đạo: Đã cập nhật link sang ứng dụng Tử vi 12 cung hoàng đạo
* Ứng dụng phân tích chuyên sâu thông tin lá số, Tử vi 2020 và Tử vi trọn đời, Tử vi 2020 – Trọn đời từng tuổi theo năm Âm lịch.
* Xem tử vi 2020 trọn đời, xem tu vi 2020 tron doi, tử vi trọn đời 2020, tử vi hàng ngày 2020
2. Nội dung Ứng dụng Tử vi hàng ngày
Tử vi 2020, Tu vi 2020 (Ứng dụng vẫn lưu trữ dữ liệu Tử Vi 2018 và Tử Vi 2019)

* Ngoài nội dung Tử vi trọn đời, ứng dụng cũng cung cấp thông tin tử vi hàng ngày; tử vi hôm nay giúp các bạn tra cứu tử vi hàng ngày nhanh nhất.
* Ứng dung vẫn lưu trữ dữ liệu, hỗ trợ tra cứu Tu vi 2018, tử vi 2018, Tu vi 2019, Tử vi 2019
* Về nội dung Tử vi 2020, tu vi 2020, tử vi 2020 nam mạng, tử vi 2020 nữ mạng, xem tử vi 2020; Xem tử vi canh tý 2020 đã được cập nhật xong.

* Xem tử vi xuất phát từ phong tục của Người Việt Nam nói chung, có thể coi đây là cuốn sách giúp tra cứu Tử vi Việt Nam, hay tử vi trung quốc bởi nguồn gốc, xuất xứ cách tính Lịch Âm – Dương có sự thống nhất.
* Ứng dụng tích hợp các tính năng từ ứng dụng Lịch Vạn Niên (Lịch Vạn Sự) giúp tra cứu lịch Âm – Dương
* Blog tử vi: Với đầy đủ thông tin tử vi liên quan tới 12 con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi
*Tính năng bói nốt ruồi, bói nốt ruồi cho Nam, Nữ; Bói nốt ruồi trên mặt, tay, chân
* Các nội dung về Xem Tử vi 2020 bao gồm: Tử vi 2020 – trọn đời ; Tử vi 2020 Canh Tý ; Tu vi 2020; Xem Tử Vi 2020; tuvi ; xemtuvi ; tuvihangngay ; tuvitrondoi đã được cập nhật. Toàn bộ phần Xem bói tử vi 2019, Xem bói tử vi 2018 vẫn được lưu trữ.
Xin chân thành cảm ơn!

Horoscopes 2020 – Lifetime – Intensive – View Tu Vi is an application that provides horoscopes information for ages according to the lunar year. If you don’t know the lunar year of birth, there’s a lookup section.

The horoscope of 12 zodiacs in the year of the Rat year according to Can and Chi includes

-Can: Dinh, Nham, Quy, Giap, At, Binh, Mau, Ky, Canh and Tan.
-Thuy Nhi Chi (12 animal): Ty, Ox, Tiger, Tiger, Thin, Snake, Horse, Mui, Than, Rooster, Tuat and Pig.

Features of the Horoscopes App

* Horoscope 12 zodiacs in 2020 – Canh Ty: Detailed information of each zodiac animal such as nature, compatibility boards, health, career, love
* Lifetime horoscopes of 12 animal zodiacs: Provides you with detailed commentary on life, love, family merit, age of business, husband and wife selection, date and time of departure, and progress Every year…
* tu 2020 was updated in detail, precisely according to the analysis of the horoscopes of each can chi, by the age corresponding to the year of the Rat year 2020
* Lookup: year of yin-yang birth, look up Daily Horoscope; horoscope today
* Horoscope 12 signs of the zodiac: Updated the link to the application Horoscope 12 signs of the zodiac
* Application of intensive analysis of leaf information, Horoscopes 2020 and Lifetime Horoscopes, Horoscopes 2020 – Lifetime each year according to the lunar year.
* View lifetime horoscope 2020, see horoscope 2020 in the lifetime, lifetime horoscope 2020, daily horoscope 2020
2. Daily Horoscope Content
Horoscope 2020, 2020 Horoscope (The application still stores 2018 Horoscopes and Horoscopes 2019)
 
* In addition to Lifetime Horoscope content, the app also provides daily horoscopes; horoscope today helps you look up daily horoscopes the fastest.
* The app still stores data, supports lookup 2018 Horoscopes, Horoscopes 2018, 2019 Horoscopes, 2019 Horoscopes
* Regarding the content of the Horoscope 2020, the 2020 horoscope, the 2020 horoscope for men, the horoscope 2020 for women, see the horoscope 2020; View horoscope horoscope 2020 has been updated.
 
* Horoscopes comes from Vietnamese customs in general, can be considered as a book to help look up Vietnamese Horoscopes, or horoscopes en China by the origin, the way the lunar-solar calendar is calculated.
* The application integrates features from the Van Nien Calendar (Van Su Calendar) application to look up the lunisolar calendar
* Horoscopes blog: With complete horoscopes related to the 12 Chinese zodiac of the Rat, Ox, Dragon, Snake, Snake, Horse, Monkey, Rooster, Dog, Pig
* Features of mole divination, mole divination for Men and Women; Fortune-telling moles on the face, hands, feet
* The contents of the Horoscopes 2020 include: Horoscopes 2020 – lifetime; Horoscope 2020 Canh Ty; Tuition 2020; See the Horoscope 2020; tuvi; xemtuvi; tuvihangngay; tuvitrondoi has been updated. The entire Horoscopes section 2019, Horoscopes 2018 is still stored.
Sincerely thank!
– Tối ưu ứng dụng.

App Name Tử vi 2020 - Trọn đời - Chuyên sâu - Xem Tu Vi v1.5.2
Genre Apps, Entertainment
Size9.0 MB
Latest Version1.5.2
Get it On Google Play
Update2020-03-02
Rating10.0
Installs100,000+

Tương tự Tử vi 2020 - Trọn đời - Chuyên sâu - Xem Tu Vi

SEKTEKOMIK

SEKTEKOMIK 8.0

Version 8.0

Developer

Uploaded 2020-06-28

Filesize 14.2 MB

緣圈 – 每日16名配對交友

緣圈 - 每日16名配對交友 6.10.1

Version 6.10.1

Developer

Uploaded 2020-08-31

Filesize 30.1 MB

Wallpapers HD – Free Backgrounds & Wallpaper Maker

Wallpapers HD - Free Backgrounds & Wallpaper Maker 2.6.1

Version 2.6.1

Developer

Uploaded 2020-05-23

Filesize 18.6 MB

InstaBeauty -Makeup Selfie Cam  APK

InstaBeauty -Makeup Selfie Cam

Version

Developer

Uploaded 2018-07-19

Filesize 38.6 MB

Clone App – App Cloner & Dual App

Clone App - App Cloner & Dual App 1.1.2.9

Version 1.1.2.9

Developer

Uploaded 2020-05-03

Filesize 16.1 MB

Gold Rose Theme luxury gold 1.1.11 APK

Gold Rose Theme luxury gold 1.1.11

Version 1.1.11

Developer

Uploaded 2018-09-11

Filesize 4.4 MB