Thông tin VAY GAP

VAY GAP APK

VAY GAP cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tài chính Internet chuyên nghiệp thông qua các cải tiến công nghệ như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, để bạn có thể đăng ký vay trực tuyến. Chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ và đúng về các khoản vay, lãi và chi phí liên quan. Quy trình vay và điều kiện vay linh hoạt có thể giúp bạn dễ dàng có được các khoản tiền cần thiết.

Sản phẩm và chi phí liên quan:
Hạn mức vay: 2.000.000-10.000.000VND
Thời hạn cho vay: 92-365 ngày
Lãi suất: 1.6%/ tháng (cao nhất 19.2%/năm)
Phí khác: 0%

Ví dụ:
Nếu quý khách cần 10.000.000 VND thời hạn 92 ngày và khi đến hạn thanh toán, quý khách sẽ thanh toán 10.483.945 VND (lãi suất được tính như sau: 10.000.000*19.2%/365*92+10.000.000=10.483.945)

Lưu ý : Bạn có quyền từ chối nếu bạn cảm thấy không phù hợp và sẽ không mất thêm bất kỳ chi phí nào khác!

Điều kiện để được vay:
• Lớn hơn 18 tuổi.
• Là công dân Việt Nam.
• Có tài khoản ngân hàng.
• Có thu nhập.

4 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ NHẬN VÀ THANH TOÁN KHOẢN VAY
1. Tải, cài đặt ứng dụng và đăng ký
2. Hệ thống duyệt hạn mức tín dụng
3. Nhận khoản vay: nhận tiền qua tài khoản ngân hàng
4. Trả tiền vay: trả hết khoản vay vào ngày đến hạn

Thông tin liên hệ.:
Địa chỉ doanh nghiệp:Lo B2B, Dtromg se 23, Khu phO 2, Phtrang Hoa Phu, Thanh phO Thu DAu MOt, Tinh Binh Dtrang, Viet Nam
Email:vaygapservice@gmail.com
Số điện thoại liên hệ:02836207101
Website:www.vaygapservice.com
Chính sách bảo mật:http://www.vaygapservice.com/new.html
VAY GAP is committed to providing its customers with professional Internet financial services through technological innovations such as artificial intelligence and big data, so you can apply for loans online. We provide complete and true information about the loan, interest and associated costs. Flexible loan terms and conditions can help you get the money you need.

Products and related costs:
Loan limit: VND 2,000,000-10,000,000
Loan term: 92-365 days
Interest rate: 1.6% / month (highest at 19.2% / year)
Other fees: 0%

For example:
If you need VND 10,000,000 within 92 days and when it is due, you will pay VND 10,483,945 (interest is calculated as follows: 10,000,000 * 19.2% / 365 * 92 + 10,000,000 = 10,483,945)

Note: You have the right to refuse if you feel inappropriate and will not incur any additional costs!

Conditions for getting a loan:
• Older than 18 years.
• Vietnamese citizens.
• Having a bank account.
• Have income.

4 SIMPLE STEPS TO RECEIVE AND PAYMENT FOR LOAN
1. Download, install the application and register
2. Credit limit approval system
3. Receive a loan: receive money through a bank account
 4. Pay off the loan: pay off the loan on the due date

Contact information.:
Business Address : Lo B2B, Dtromg se 23, Area PHO 2, Phtrang Hoa Phu, Thu Phu Thu DAu MOt, Tinh Binh Dtrang, Vietnam
Email : vaygapservice@gmail.com
Contact phone number : 02836207101
Website : www.vaygapservice.com
Privacy policy : http: //www.vaygapservice.com/new.html

App Name VAY GAP v
Genre Apps, Finance
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Rating
Installs1,000+

Tương tự VAY GAP

Opera Mini – fast web browser  APK

Opera Mini - fast web browser

Version

Developer

Uploaded 2018-06-29

Filesize 6.1 MB

X Icon Changer – Customize App Icon & Shortcut

X Icon Changer - Customize App Icon & Shortcut 1.2.3

Version 1.2.3

Developer

Uploaded 2020-02-26

Filesize 6.0 MB

My Journey FM

My Journey FM 6.3.1

Version 6.3.1

Developer

Uploaded 2020-11-19

Filesize 12.0 MB

Mangolive.TV

Mangolive.TV 3.3.7

Version 3.3.7

Developer

Uploaded 2020-05-14

Filesize 41.4 MB

Samsung Music 16.1.93-9 APK

Samsung Music 16.1.93-9

Version 16.1.93-9

Developer

Uploaded 2019-03-11

Filesize 12.9 MB

Live wallpaper – 3D wallpaper

Live wallpaper - 3D wallpaper 1.0.5

Version 1.0.5

Developer

Uploaded 2020-02-26

Filesize 8.2 MB