WordBit Włoski (dla Polaków)
1.3.10.2 for Android

App Name WordBit Włoski (dla Polaków) v1.3.10.2
Genre Apps, Education
Size31.2 MB
Latest Version1.3.10.2
Get it On Google Play
Update2021-03-16
Rating
Installs1,000+

Thông tin WordBit Włoski (dla Polaków)

WordBit Włoski (dla Polaków)

 
Ứng dụng WordBit Włoski (dla Polaków) nằm trong danh mục Education
 

Giới thiệu WordBit Włoski (dla Polaków)

 
🇺🇸🇬🇧 WordBit Angielski 👉 http://bit.ly/appangielski
🇩🇪🇩🇪 WordBit Niemiecki 👉 http://bit.ly/appniemiecki
🇫🇷🇫🇷 WordBit Francuski 👉 http://bit.ly/appfrancuski
🇪🇸🇪🇸 WordBit Hiszpański 👉http://bit.ly/spanishpl

❓❔Dlaczego przegapiasz okazję do nauki języka Włoskiego?❓❗
Istnieje sposób polepszenia znajomości Włoskiego przy pomocy czasu, o którym nawet nie miałeś pojęcia!
Po prostu korzystaj z blokady telefonu.
Ale jak to działa?
W momencie korzystania z telefonu Twoja uwaga skupiona jest tylko i wyłącznie na jego ekranie, a Ty jesteś gotów do przyswojenia nowych informacji.
W tym momencie WordBit skupia Twoją uwagę i pomaga uczyć się Włoskiego. We wszystkich tych chwilach marnujesz czas i uwagę. WordBit czyni je produktywnymi.
Za każdym razem, gdy sięgniesz po telefon, przez kilka sekund przeczytaj, co pojawi się na ekranie. Nie przeszkadza to w codziennym życiu.

Funkcje tej aplikacji
■ Innowacyjna metoda nauki za pomocą ekranu blokady
Sprawdzając wiadomości, oglądając YouTube lub po prostu sprawdzając godzinę, możesz nauczyć się dziesiątek słów i zdań dziennie! Złoży się to na ponad tysiąc słów miesięcznie, a Ty będziesz uczył się automatycznie i nieświadomie.

■ Zoptymalizowana zawartość dla ekranu blokady.
WordBit zapewnia treści w idealnym rozmiarze odpowiednim dla ekranu blokady, więc od tej chwili nauka zajmie tylko chwilę. Więc nie musisz przestawać robić tego, co robisz!

■ Przydatne przykłady
Dzięki przykładom zdań, możesz dowiedzieć się jak słowa używane są w prawdziwym życiu i z jakimi słowami są łączone.

■ Kategorie słownictwa posortowane według poziomu
Możesz uczyć się słów dopasowanych do Twojego poziomu. (Ponad 10 000 słów, od podstawowych po zaawansowane)

■ Dodatkowa zawartość
Rzeczowniki: Przedimki są rozróżnione kolorem, liczba mnoga
Czasowniki: Krótka i długa wersja tabeli koniugacji
Przymiotniki: Porównania, stopniowanie
Wskazówki gramatyczne: Czasowniki nieregularne, przyimki nieregularne

Dobrze zorganizowana, bogata treść
■ Zdania
Możesz też nauczyć się często używanych zdań.
■ Różne kategorie idiomów, przysłów itp.
■ Obrazki dla zupełnie początkujących
■ Wymowa – Automatyczna wymowa i znaki akcentu.

Niezwykle przydatne funkcje dla uczących się
■ Quiz, tryb slide
■ Funkcja powtarzania
Możesz powtarzać tyle słów, ile chcesz, przez 24 godziny.
■ Spersonalizowana funkcja klasyfikacji słów
Możesz zaznaczyć słowa, które znasz, i usunąć je ze swojej listy.
■ Funkcja wyszukiwania
■ 16 różnych motywów kolorystycznych (dostępne ciemne motywy)

——————————————————
📗■ Słownictwo dla początkujących (z obrazkami)😉
🌱 Liczby i czas
🌱 Zwierzęta i rośliny
🌱 Jedzenie
🌱 Relacje
🌱 Inne

📘■ Słownictwo (według poziomu)😃
🌳 A1 (podstawowe 1)
🌳 A2 (podstawowe 2)
🌳 B1 (średniozaawansowane 1)
🌳 B2 (średniozaawansowane 2)
🌳 C1 (zaawansowane) – (wkrótce aktualizacja)

📕■ Zwroty 😎
🌿 Podstawowe
🌿 Podróż
🌿 Zdrowie
🇺🇸🇬🇧 WordBit English 👉 http://bit.ly/appEnglish
🇩🇪🇩🇪 WordBit German 👉 http://bit.ly/appniemiecki
🇫🇷🇫🇷 WordBit French 👉 http://bit.ly/appFrench
🇪🇸🇪🇸 WordBit Spanish 👉http: //bit.ly/spanishpl

❓❔Why are you missing an opportunity to learn Italian? ❓❗
There is a way to improve your Italian knowledge with a time that you didn’t even know about!
Just use the phone lock.
But how does it work?
When using the phone, your attention is focused only on its screen, and you are ready to absorb new information.
This is where WordBit focuses your attention and helps you learn Italian. In all of these moments, you are wasting your time and attention. WordBit makes them productive.
Every time you reach for the phone, read what appears on the screen for a few seconds. It does not interfere with everyday life.

Features of this application
■ Innovative method of learning with the lock screen
By checking the news, watching YouTube, or just checking the time, you can learn dozens of words and sentences a day! This will add up to over a thousand words a month, and you will learn automatically and unconsciously.

■ Optimized content for the lock screen.
WordBit provides content in the perfect size for a lock screen, so it only takes a moment to learn. So you don’t have to stop doing what you are doing!

■ Useful examples
With sentence examples, you can find out how words are used in real life and with what words they are combined with.

■ Vocabulary categories sorted by level
You can learn words suited to your level. (Over 10,000 words, from basic to advanced)

■ Extra content
Nouns: Articles are distinguished by color, plural
Verbs: Short and long versions of the conjugation table
Adjectives: Comparisons, grading
Grammar tips: Irregular verbs, irregular prepositions

Well organized, rich content
■ Sentences
You can also learn frequently used sentences.
■ Different categories of idioms, proverbs, etc.
■ Pictures for complete beginners
■ Pronunciation – Automatic pronunciation and accent marks.

Extremely useful functions for learners
■ Quiz, slide mode
■ Repeat function
You can repeat as many words as you want for 24 hours.
■ Personalized word classification function
You can select words you know and remove them from your list.
■ Search function
■ 16 different color themes (dark themes available)

————————————————– —-
📗 ■ Vocabulary for beginners (with pictures) 😉
🌱 Numbers and time
🌱 Animals and plants
🌱 Food
🌱 Relationships
🌱 Others

📘 ■ Vocabulary (by level) 😃
🌳 A1 (basic 1)
🌳 A2 (basic 2)
🌳 B1 (intermediate 1)
🌳 B2 (intermediate 2)
🌳 C1 (advanced) – (update coming soon)

📕 ■ Returns 😎
🌿 Basic
🌿 Travel
🌿 Health
[2020.09.03]
[2020.08.05]
WordBit Włoski
 

Download APK

 
Tải APK

Tương tự WordBit Włoski (dla Polaków)

دولارنا – سعر الدولار والذهب في سوريا

دولارنا - سعر الدولار والذهب في سوريا 1.0

Version 1.0

Developer

Uploaded 2020-07-03

Filesize 3.8 MB

Dibujar Anime y Manga – Aprende Paso a paso

Dibujar Anime y Manga - Aprende Paso a paso 2.4.5

Version 2.4.5

Developer

Uploaded 2020-07-01

Filesize 8.7 MB

GiftLover.in ( personalised & handmade cute gifts)

GiftLover.in ( personalised & handmade cute gifts) 3.0

Version 3.0

Developer

Uploaded 2020-11-14

Filesize 11.5 MB

Sticker Maker

Sticker Maker 3.6.1

Version 3.6.1

Developer

Uploaded 2020-02-28

Filesize 18.0 MB

マガポケ – 人気マンガが無料で読める、週刊少年マガジン公式コミックアプリ「マガジンポケット」

マガポケ - 人気マンガが無料で読める、週刊少年マガジン公式コミックアプリ「マガジンポケット」 4.4.0

Version 4.4.0

Developer

Uploaded 2020-05-04

Filesize 19.2 MB

BayDin – ေဗဒင္

BayDin - ေဗဒင္ 1.7

Version 1.7

Developer

Uploaded 2020-08-01

Filesize 42.3 MB